പ്രവര്‍ത്തനസമയം (0.02254 നിമിഷങ്ങള്‍)
ഫലം n° #1 -ന്റെ വിശദീകരണം ( Yusuf 75 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് A. J. Arberry - en

[ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ] - يوسف 75


പരിഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് ആയത്ത് | 1671 രചയിതാവ് | A. J. Arberry ഭാഷ | English
ഫലം n° #3 -ന്റെ വിശദീകരണം ( Yusuf 75 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Sahih International - en

[ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ] - يوسف 75

ഫലം n° #7 -ന്റെ വിശദീകരണം ( Al-Israa 63 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് A. J. Arberry - en

[ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ] - الإسراء 63


പരിഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് ആയത്ത് | 2092 രചയിതാവ് | A. J. Arberry ഭാഷ | English
ഫലം n° #9 -ന്റെ വിശദീകരണം ( Ghafir 75 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Ahmed Raza Khan - en

[ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ] - غافر 75