പ്രവര്‍ത്തനസമയം (0.03280 നിമിഷങ്ങള്‍)
ഫലം n° #2 -ന്റെ വിശദീകരണം ( An-Nisa' 103 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Hasan al-Fatih Qaribullah and Ahmad Darwish - en

[ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ] - النساء 103

ഫലം n° #3 -ന്റെ വിശദീകരണം ( Al-Baqarah 45 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Abdul Majid Daryabadi - en

[ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ] - البقرة 45

ഫലം n° #4 -ന്റെ വിശദീകരണം ( An-Nisa' 103 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Abul Ala Maududi - en

[ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ] - النساء 103

ഫലം n° #5 -ന്റെ വിശദീകരണം ( An-Nisa' 103 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Mohammad Habib Shakir - en

[ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ] - النساء 103

ഫലം n° #6 -ന്റെ വിശദീകരണം ( An-Nisa' 103 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് A. J. Arberry - en

[ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ] - النساء 103


പരിഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് ആയത്ത് | 596 രചയിതാവ് | A. J. Arberry ഭാഷ | English