പ്രവര്‍ത്തനസമയം (0.24889 നിമിഷങ്ങള്‍)
ഫലം n° #1 -ന്റെ വിശദീകരണം ( Ar-Rum 49 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Wahiduddin Khan - en

[ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ] - الروم 49

ഫലം n° #2 -ന്റെ വിശദീകരണം ( Ar-Rum 49 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Sahih International - en

[ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ] - الروم 49

ഫലം n° #3 -ന്റെ വിശദീകരണം ( Ar-Rum 49 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് A. J. Arberry - en

[ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ] - الروم 49


പരിഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് ആയത്ത് | 3458 രചയിതാവ് | A. J. Arberry ഭാഷ | English
ഫലം n° #5 -ന്റെ വിശദീകരണം ( Ar-Rum 49 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Abdul Majid Daryabadi - en

[ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ] - الروم 49

ഫലം n° #6 -ന്റെ വിശദീകരണം ( Ar-Rum 49 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Abdullah Yusuf Ali - en

[ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ] - الروم 49

ഫലം n° #7 -ന്റെ വിശദീകരണം ( Ar-Rum 49 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Mohammad Habib Shakir - en

[ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ] - الروم 49

ഫലം n° #10 -ന്റെ വിശദീകരണം ( Qaf 39 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Hasan al-Fatih Qaribullah and Ahmad Darwish - en

[ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ] - ق 39