അടയാളവാക്കുകൾ : 1; ഫലങ്ങള്‍ : 128; പ്രവര്‍ത്തനസമയം : 0.02217 സെ.
വാക്കുകള്‍ 1 وإذا
സംഭവങ്ങള്‍ 134
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 2
സംഭവങ്ങള്‍ 134
ആയത്തുകള്‍ 128
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 2 وَإِذَا وَإِذًا
ഉത്പന്നങ്ങള്‍ 5 إذا أئذا فإذا وإذا أإذا
ഫലം n° #1 - Al-Inshiqaq 3
[ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ] - الإنشقاق 2
[ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ] - الإنشقاق 4


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 589 ഹിസ്ബ് | 59 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 12 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Inshiqaq ( The Sundering) n° | 84 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 83 ആയത്തുകള്‍ | 25
ഫലം n° #2 - Al-Infitar 4
[ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ] - الإنفطار 3
[ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ] - الإنفطار 5


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 587 ഹിസ്ബ് | 59 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 15 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Infitar ( The Cleaving) n° | 82 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 82 ആയത്തുകള്‍ | 19
ഫലം n° #3 - Al-Infitar 3
[ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ] - الإنفطار 2
[ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ] - الإنفطار 4


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 587 ഹിസ്ബ് | 59 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 14 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Infitar ( The Cleaving) n° | 82 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 82 ആയത്തുകള്‍ | 19
ഫലം n° #4 - Al-Infitar 2
[ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ] - الإنفطار 1
[ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ] - الإنفطار 3


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 587 ഹിസ്ബ് | 59 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 17 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Infitar ( The Cleaving) n° | 82 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 82 ആയത്തുകള്‍ | 19
ഫലം n° #5 - At-Takwir 13
[ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ] - التكوير 12
[ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ ] - التكوير 14


അധ്യായം: أركان الإيمان വിഷയം: علامات الساعة
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 586 ഹിസ്ബ് | 59 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 14 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | At-Takwir ( The Overthrowing) n° | 81 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 7 ആയത്തുകള്‍ | 29
ഫലം n° #6 - At-Takwir 12
[ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ] - التكوير 11
[ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ] - التكوير 13


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 586 ഹിസ്ബ് | 59 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 14 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | At-Takwir ( The Overthrowing) n° | 81 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 7 ആയത്തുകള്‍ | 29
ഫലം n° #7 - At-Takwir 11
[ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ] - التكوير 10
[ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ] - التكوير 12


അധ്യായം: أركان الإيمان വിഷയം: علامات الساعة
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 586 ഹിസ്ബ് | 59 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 14 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | At-Takwir ( The Overthrowing) n° | 81 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 7 ആയത്തുകള്‍ | 29
ഫലം n° #8 - At-Takwir 10
[ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ] - التكوير 9
[ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ] - التكوير 11


അധ്യായം: أركان الإيمان വിഷയം: علامات الساعة
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 586 ഹിസ്ബ് | 59 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 13 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | At-Takwir ( The Overthrowing) n° | 81 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 7 ആയത്തുകള്‍ | 29
ഫലം n° #9 - At-Takwir 8
[ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ] - التكوير 7
[ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ] - التكوير 9


അധ്യായം: الأعمال المحرمة വിഷയം: وأد البنات
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 586 ഹിസ്ബ് | 59 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 16 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | At-Takwir ( The Overthrowing) n° | 81 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 7 ആയത്തുകള്‍ | 29
ഫലം n° #10 - At-Takwir 7
[ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ] - التكوير 6
[ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ] - التكوير 8


അധ്യായം: أركان الإيمان വിഷയം: علامات الساعة
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 586 ഹിസ്ബ് | 59 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 14 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | At-Takwir ( The Overthrowing) n° | 81 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 7 ആയത്തുകള്‍ | 29